Uçak Bileti Dünyası

Kabinde Taşınabilecek Değerli Eşyalar

 

Zarardan Sorumluluk

Konvansiyon'un uygulandığı uluslararası bir taşıma olması halinde, buradaki taşımaya Konvansiyon ile geliştirilmiş olan sorumluluk kuralları ve sınırlamaları uygulanır.

Uluslararası taşıma niteliğinde olmayan taşımaya;

Konvansiyon uygulansın veya uygulanmasın; yukarıdaki hükümlerle çelişmemek üzere;

Açıkça belirtilmedikçe, buradaki hiçbir kural Konvansiyondan veya mevzuattan kaynaklanan sorumluluk sınırlaması veya sorumluluktan ari olma hakkından feragat anlamına gelmeyecektir.

Özel Anlaşma

1. Genel

Taşıyıcı, 12 Ekim 1929 tarihinde imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Konvansiyonda veya 28 Eylül 1955 tarihinde La Haye' de imzalanan Protokol ile tadil edilen Konvansiyonda öngörülen sorumluluk sınırlamalarından yararlanacaktır. Bununla beraber, Konvansiyonun 22 (1) maddesine uygun olarak IATA IntercarrierAgreement' e (IIA) ve/veya Measures to Implement IATA Intercarrier Agreement'e (MIA) taraf olan ve/veya 2027/ 97 sayılı EEC Konsey kurallarını uygulayan Türk Hava Yolları A.O., kendisi tarafından icra edilen ve Varşova Konvansiyonunun uygulandığı tüm uluslararası taşımalarda yolcusunun ölümü, yaralanması ve bedensel zarara uğraması hallerine münhasır olarak, Konvansiyonun 22/1. Maddesinde belirlenen sınırlamalara dayanarak savunma yapmaktan ve 113.000. SDR' ye kadar Konvansiyonun 20/1 maddesine istinaden sorumsuzluk defi öne sürmekten feragat etmiştir.

Türk Hava Yolları A.O. işbu madde ile belirlenen sorumluluk rejimini sadece kendi adına ve kendisi tarafından icra edilen taşımaya ilişkin olarak kabul etmiş olup, taşımanın bir bölümünü gerçekleştiren diğer bir taşıyıcının icra ettiği taşıma için diğer taşıyıcıya hiçbir sorumluluk yüklememiş ve taşımanın diğer taşıyıcının gerçekleştirdiği bölüme ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemiştir.

İşbu özel anlaşma tahtında Türk Hava Yolları yolcularına uygulanacak sorumluluk rejimi, IIA ve MIA' ya ve 2027/97 sayılı EEC regülasyonu ile belirlendiği üzere aşağıdaki gibidir. Söz konusu kurallar ile aşağıdaki kuralların uyumsuzluğu, yorumu veya uygulaması ile ilgili hususlarda yukarıdaki enstrümanlar esas alınacaktır.

2. Taşıyıcının Sorumluluğu

A. Kaza halinde yolcu ölümü, yaralanması veya bedensel zarara uğraması nedeni ile taşıyıcının sorumluluğu kanunla konvansiyonda veya kontrat ile belirlenen herhangi bir sınırlamaya tabi olmayacaktır.

B. Yolcu ölümü veya yaralanması veya bedensel zarara uğraması halinde 113.000.SDR' ye kadar olan zararlarla Taşıyıcı kendisi ve adamlarının her türlü tedbirleri aldıklarını veya almalarının imkansız olduğunu ispat ile sorumluluktan kurtulma defini öne sürmeyecektir.

C. ( B ) paragrafı hükmüne bakılmaksızın ölen veya yaralanmanın zarara neden olduğunu veya müterafık kusuru bulunduğunu taşıyıcı ispat ettiği takdirde, uygulanabilir mevzuat tahtında taşıyıcı kısmen veya tamamen sorumluluktan kurtulur.

D. Yukarıdaki ( A ) ve ( B ) paragrafında belirtilen taşıyıcının sorumluluk limitinden feragat ve 113,000 SDR' ye kadar sorumsuzluk definde bulunmaktan feragat halleri hariç, bu gibi taleplere karşı Konvansiyondaki tüm savunma haklarını saklı tutar. Taşıyıcı keza, 3. Şahıslar ile ilgili olarak tazminat ve iştirakten doğan haklar dahil, diğer şahıslara karşı her türlü rücu haklarını saklı tutar.

E. Taşıyıcının sorumluluk limitinden veya sorumsuzluk definde bulunmaktan feragat halleri, sosyal sigorta veya benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan rücuen tazmin talepleri dahil, taleplerinin hiç birinde, nasıl ileri sürülürse sürülsün, uygulanmayacaktır. Söz konusu talepler Konvansiyonun 22 (1). maddesindeki limitlere ve 20 (1). Maddesindeki defi ve savunmalara tabi olacaktır. Taşıyıcı, yolcu veya yolcunun desteğinden yoksun kalanlarının, sosyal sigorta veya benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ödemeleri aşan tazmin edilebilir zararlarını, tazmin edecektir. ( Bu hüküm Amerika Birleşik Devletleri sosyal sigortaları veya benzeri kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmaz. )

F. İşbu Özel anlaşma tahtında yapılacak tazminat taleplerinde yolcunun ikametgahının bulunduğu yer hukuku uygulanmayacaktır. Bu hususta Konvansiyon hükümleri geçerli olup, 5. Yargı hakkı tanınmamıştır.

3. Ön Ödeme

A. Türk Hava Yolları, gecikmeksizin ve her halükarda tazminata hak kazanan gerçek şahısların teşhisinden itibaren 15 gün içinde söz konusu şahısların acil ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için müzayaka içine düştüğü nispette gerekli miktarda ön ödeme yapar.

B. ( A ) paragrafı hükmüne halel gelmemek kaydıyla yolcu ölümü halinde bu ön ödeme miktarı yolcu başına 15.000 SDR karşılığından az olmayacaktır.

C. Ön ödeme hiçbir şekilde sorumluluğun kabulü anlamına gelmeyecek ve taşıyıcının sorumlu olduğu tazminat tutarından tenzil edilecektir.

D. Yolcunun, ölümüne, yaralanmasına veya bedensel zarara kendisi neden olması veya müterafık kusuru bulunması,

Ön ödemeyi alan kişinin, ölüme, yaralanmaya veya bedensel zarara kendisinin neden olması veya müterafık kusuru bulunması,

Ön ödemeyi alan kişinin tazminata hak kazanan kişi olmaması,

hallerinin ispatı halinde uygulanabilir mevzuat tahtında taşıyıcı kısmen veya tamamen sorumluluktan kurtulur. Bu hallerde söz konusu ön ödeme taşıyıcıya iade edilecektir. Bu haller dışında ise söz konusu ön ödeme iade edilmeyecektir.

  • Lutfen bekleyin sizin için en uygyn uçakbileti aranıyor.
Uçuşlar Aranıyor...
Sizin için en uygun uçuşları arıyoruz.Cebinize uygun uçak bileti bulmak işte bu kadar basit!
  • NeredenAYT, Antalya, Türkiye
    NereyeSVO, Shremetyova, Rusya
  • 18 Ağustos 2014, Pazartesi
    18 Ağustos 2014, Pazartesi
  • Yolcu2 Yetişkin, 2 Çocuk